zpět

Technické požadavky

Všeobecné a obchodní podmínky inzerce (dále též jen podmínky nebo všeobecné podmínky)

 

 

1. Základní ustanovení a termíny, platné pro tyto podmínky

 

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi zadavatelem inzerce (dále jen zadavatel) a

společností Beet s.r.o. (dále jen vydavatel).

1.2. Zadavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s objednávkou,

uzavřenou dílčí smlouvou či rámcovou smlouvou a těmito podmínkami objednává jednorázové

nebo opakovaně inzertní prostor, reklamní banner, komereční prezentaci či inzerní odkaz v

digitálních magazínech (dále jen inzerát) z porfolia společnosti My Magazines Zadavatelem

může být i třetí osoba, pověřená zadavatelem.

1.3 Vydavatelem se rozumí společnost Beet s.r.o., která svým jménem a na svůj účet šíří

(vydává) elektronické periodické, případně i neperidodické publikace. Vydavatel je zastupován při

podpisu objednávek a smluv v souladu se zápisem v obchodním rejstříku.

1.4 Komunikace o obchodních záležitostech, dílčích smlouvách a objednávkách probíhá emailem.

Rámcové smlouvy jsou podepisovány v originální papírové formě.

1.5 Specifikace rozsahu objednáných služeb je definována v každé dílčí smlouvě případně

objednávce.

1.6 Dílčí smlouvou či objednávkou se rozumí objednání zveřejnění jednoho inzerátu a to

jednorázově nebo opakovaně. Objednávka, zaslaná zadavatelem a potvrzená vydavatelem se

považuje za dílčí smlouvu nebo dílčí plnění rámcové smlouvy. Pro účely těchto podmínek se

objednávka i dílčí smlouva řídí stejnými postupy.

1.7 Podklady se rozumí datový soubor, který předal zadavatel (nebo jím pověřená osoba) ke

zveřejnění mailem, uložením na ftp server či jiným způsobem. Podklady zadavatel předává v

souladu s technickými parametry.

1.8 Korekturami se rozumí zásah ze strany vydavatele do podkladů určených ke zveřejnění.

1.9 Rámcovou smlouvou se rozumí smlouva na dobu určitou nebo neurčitou, kterou uzavírá

zadavatel (nebo jím pověřená osoba) s vydavatelem.

1.10 Technickými parametry, ceníkem, obchodními a platebními podmínkami se rozumí

jednostranný krok vydavatele.

 

 

2. Smlouvy a objednávky

 

2.1 Objednávka či dílčí smlouva je mezi zadavatelem a vydavatelem uzavírána na základě dohody

obou stran. Pro objednání inzerce se použije vzorová objednávka případně smlouva vydavatele.

Zadavatel může použít i svůj formulář či text, obsahující všechny náležitosti. Objednávka či dílčí

smlouvá nabývá platnosti podpisem obou stran.

2.2 Rámcová smlouva je uzavírána na základě dohody mezi zadavatelem a vydavatelem na dobu

určitou nebo neurčitou. Rámcová smlouva se uzavírá výhradně v písemné podobě.

2.3 Zadavatel a vydavatel se mohou dohodnout i na jiném typu smlouvy, například na smlouvě o

spolupráci, sponzorské smlouvě nebo na reciproční smlouvě.

 

 

3. Termíny objendání, předání pokladů a jejich korektury

 

3.1 Zadavatel zašle po potvrzení objednávky nebo současně s objednávkou podklady ke

zveřejnění. Vydavatel bez zbytečného prodlení provede kontrolu podkladů a to jak z

hlediska souladu s technickými parametry, tak i z hlediska souladu s podmínkami (viz bod 5. této

smlouvy).

3.2 V případě zjištěných nedostatků vydavatel ihned informuje zadavatele aby mohl zajistit

nápravu.

3.3 Pokud by kvůli vadným podkladům nebylo možné inzerát uveřejnit (či bylo možno zveřejnit

inzerát vadný), může vydavatel do podkladů vstoupit a opravit zřejmé pravopisné

nebo grafické chyby. O tomto zásahu je povinnen informovat zadavatele formou emailu. Pokud

zadavatel jakýkoliv zásah do podkladů v objednávce vyloučí, je

vydavatel oprávněn inzerát dodaný s vadnými podklady nezveřejnit.

3.4 Za obsah podkladů v plném rozsahu odpovídá zadavatel.

3.5 Zadavatel je povinen podklady dodat nejpozději 5 pracovních dní před vydáním.

 

 

4. Zveřejnění a umístění inzerce

 

4.1 Vydavatel umístí inzerci v požadovaném termínu, v souladu s objednávkou a dohodnutými

podmínkami.

4.2 Vydavatel umístí inzerci v objednaném termínu, pokud bude dodržen čas předání a kvalita

podkladů (podle bodu 3.5), jakož i všeobecné podmínky.

4.3 V případě prodlení s dodáním na straně zadavatele, bude zveřejnění podkladů posunuto o tolik

dní, o kolik je zavatatel v prodlení viz bod 3.5.

4.4. V případě prodlení se zveřejněním na straně vydavatele, bude zadavateli poskytnuta sleva v

odpovídající výši vypočítáné poměrem z celkové ceny inzerátu, který nebyl zveřejněn nebo byl

zveřejněn se zpožděním.

4.6. V případě prodlení se zveřejněním na straně vydavatele delším než 3 pracovní dny, má

zadavetel právo od smlouvy odstoupit.

4.5 V případě prodlení s dodáním podkladů na straně zadavatele nebo v případě, že nebudou

poklady odpovídat technickým parametrům a požadavkům vydavatele, vyhrazuje si vydavatel

právo objednáný inzertní prostor obsadit náhradním obsahem a to až do doby předání

odpovídajících podkladů.

 

 

5. Právo vydavatele odmítnout inzerát

 

5.1 Vydavatel je oprávněn odmítnout inzerát, který odporuje právním předpisům a etickým

zásadám.

5.2 Vydavatel je oprávněn odmítnout inzerát, který je ve zřejmém rozporu se zájmy vydavatele.

5.3 Vydavatel může zcela nebo částečně omezit zveřejňování inzerce od zadavatele, který má vůči

vydavateli závazky po lhůtě splatnosti a to až do doby jejich úplného vyrování.

5.4 Vydavatel může odmítnout inzerci, která je zpracována tak, že by bylo možno jí zaměnit s

redakčním materiálem.

 

 

6. Vyšší moc

6.1 Zásah vyšší moci zprošťuje zadavatele a vydavatele od závazků.

 

 

7. Ochrana dat

 

7.1 Zadavatel i vydavatel jsou povinni chránít veškeré osobní údaje a údaje obchodní povahy jakož

i autorská díla v souladu s právními předpisy.

 

 

8. Ceník, obchodní a platební podmínky

 

8.1 Obchodní podmínky vydává vydavatel jako přílohu těchto všeobecných podmínek s platností

ode dne zveřejnění.

8.2 Veškeré smlouvy a objednávky se řídí cenami, slevami a platebními podmínkami v nich

uvedenými.

8.3 Již zaslané obchodní nabídky jsou pro vydavatele závazné po dobu 30 dnů od jejich odeslání.

 

 

9. Reklamace

 

9.1 Pokud nedojde ke zveřejnění inzerce z důvodů na straně vydavatele, má zadavatel nárok na

odstoupení od smlouvy či objednávky.

 

 

10. Platnost a účinnost všeobecných podmínek

 

10.1 Všeobecné podmínky jsou platné ode dne 1.1.2015

10.2 Podmínky jsou účinné na všechny vztahy uzavřené v souladu s výše uvedenými body.

10.3 Vydavatel může tyto podmínky doplňovat a upravovat, platnost úprav platí dnem zveřejnění.